Математикийн ганцаарчилсан сургалт

November 9, 2007

11-р ангийн төгсөлтийн шалгалтын асуулт

Filed under: Uncategorized — Tags: — mathbagsh @ 5:35 am

1. Бодит тоог дүрслэх
2. Төгсгөлгүй үет аравтын бутархайг энгийн бутархай болгох
3. Бутархай функцийн тодорхойлогдох муж олох
4. Язгуур агуулсан функцийн тодорхойлогдох муж олох
5. Логарифмын функцийн тодорхойлогдох муж олох
6. Функцийн тэгш, сондгойг тодорхойлох
7. Тоон дарааллын хязгаар олох
8. Төгсгөлгүй буурах геометр прогрессийн бүх гишүүдийн нийлбэрийн томьёо ашиглаж бодлого бодох
9. Функцийн цэг дээрх хязгаар олох
10. lim ашиглан хязгаар олох

11. функцийн уламжлал олох
12.Тригонометр функцийн уламжлал олох
13. Үржвэрийн уламжлалын томьёо ашиглаж уламжлал олох
14. Ноогдворын уламжлалын томьёо ашиглаж уламжлал олох
15. Функцийн өсөх буурах завсарыг олох
16. Функцийн экстремумын цэг олох
17. Функцийн экстремум утгыг олох
18. Функцийн уламжлалын өгсөн цэг дээрх утгыг олох
19. Функцийн өгсөн цэгт татсан шүргэгч шулууны тэгшитгэлийг бичих
20. Функцийн өгөгдсөн завсар дахь хамгийн их ба хамгийн бага утгыг олох
21. Давхар функцийн уламжлалыг олох
22. Тоон аргументтай тригонометр функцийн утгыг олох
23. Тригонометр функцийн утгыг хүснэгт ашиглан олох
24. Тригонометр функцийн үе олох
25. Эмхтгэлийн томьёо ашиглах
26. Тригонометрийн үндсэн адилтгал ашиглаж илэрхийлэл хялбарчлах
27. Нийлбэр ялгаврын тригонометр функц ашиглаж илэрхийлэл хялбарчлах
28. Давхар өнцгийн томьёо ашиглаж илэрхийлэл хялбарчлах
29. Хагас өнцгийн томьёо ашиглан илэрхийлэл хялбарчлах
30. Нийлбэрийг үржвэрт хувиргах томьёо ашиглан илэрхийлэл хялбарчлах
31. Үржвэрийг нийлбэрт хувиргах томьёо ашиглан илэрхийлэл хялбарчлах
32. Өгөгдсөн нөхцөлөөр тригонометрийн бусад функцийн утгыг олох
33. Тригонометрийн урвуу функцийн тухай мэдэх
34. Тригонометрийн урвуу функцийн тодорхойлогдох муж олох
35. Sin x=a тэгшитгэлийг бодож, шийдийг бичих
36. Cosx=a тэгшитгэлийг бодож, шийдийг бичих
37. tgx=a тэгшитгэлийг бодож, шийдийг бичих
38. Ctgx=a тэгшитгэлийг бодож, шийдийг бичих
39. Тригонометрийн тэгшитгэлийг орлуулах аргаар бодох
40. Нэгэн төрлийн тэгшитгэл бодох
41. Үржигдэхүүн болгон задлах аргаар тригонометр тэгшитгэл бодох
42. Туслах өнцгийн аргаар тригонометр тэгшитгэл бодох
43. sinx>a, sinxa, cosxa, tgxa, ctgx<a тэнцэтгэл бишийг бодож, шийдийг бичих
47. Хялбар илтгэгч тэгшитгэл бодох
48. Илтгэгч тэгшитгэлийг орлуулах аргаар бодох
49. Хялбар илтгэгч тэнцэтгэл биш бодох
50. Логарифм агуулсан тоон илэрхийллийн утга олох

51. Хялбар логарифм тэгшитгэл бодох
52. Ижил суурьт шилжүүлж логарифм тэгшитгэл бодох
53. Орлуулах аргаар логарифм тэгшитгэлийг бодох
54. Хялбар логарифм тэнцэтгэл биш бодох
55. хэлбэрийн тэгшитгэл бодох
56. хэлбэрийн тэгшитгэл бодох
57. хэлбэрийн тэнцэтгэл биш бодох
58. Хоёр үл мэдэгчтэй шугаман тэгшитгэлийн систем бодох.
59. Хоёр үл мэдэгдэхтэй шугаман тэнцэтгэл бишийг бодож, шийдийг координатын хавтгайд дүрслэх.
60. Хоёр үл мэдэгдэхтэй шугаман тэнцэтгэл бишийн системийг бодож, шийдийг координатын хавтгайд дүрслэх.
61. у=хn зэрэгт функцийн эх функцийг олох.
62. у=sin x, у= cos x функцүүдийн эх функцийг ол.
63. Хялбар интеграл бодох.
64. Тэгшитгэл, тэгшитгэлийн систем зохиож бодлого бодох.
65. Сэлгэмлийн томьёо ашиглаж бодлого бодох.
66. Гүйлгэмлийн томьёо ашиглаж бодлого бодох
67. Хэсэглэлийн томьёо ашиглаж бодлого бодох
68. Янз бүрийн боломж тоолох
69. Тооны хуваагчийн тоог олох
70. Санамсаргүй үзэгдлийн магадлалыг олох
71. Магадлалын сонгомол тодорхойлолт ашиглан бодлого бодох
72. Огторгуйн координатын системд хоёр цэгийн хоорондох зайг олох
73. Огторгуйн координатын системд хоёр цэгийн дундаж цэгийн координатыг олох
74. Өгсөн хоёр цэгээр векторын координатыг тодорхойлох
75. Векторыг тоогоор үржүүлэх
76. Векторыг нэмэх
77. Векторын скаляр үржвэрийг олох
78. Векторуудын хоорондох өнцөг олох
79. Тэгш өнцөгт параллелопипедын хажуу гадаргуу, бүтэн гадаргууг олох
80. Тэгш өнцөгт параллелопипедын эзлэхүүн олох
81. Шулуун призмын хажуу гадаргууг олох
82. Шулуун призмын бүтэн гадаргууг олох
83. Шулуун призмын эзлэхүүнийг олох
84. Зөв пирамидын хажуу гадаргууг олох
85. Зөв пирамидын гүйцэд гадаргууг олох
86. Зөв пирамидын эзлэхүүнийг олох
87. Цилиндрийн тэнхлэг огтлолын талбайг олох
88. Цилиндрийн хажуу гадаргуугийн талбайг олох
89. Цилиндрийн бүтэн гадаргуугийн талбайг олох
90. Цилиндрийн эзлэхүүнийг олох
91. Конусын тэнхлэг огтлолын талбайг олох
92. Конусын хажуу гадаргуугийн талбайг олох
93. Конусын бүтэн гадаргуугийн талбай олох
94. Конусын эзлэхүүн олох
95. Бөмбөлгийн тэгшитгэл бичих
96. Бөмбөрцгийн гадаргуугийн талбайг олох
97. Бөмбөрцгийн эзлэхүүнийг олох.
98. Бөмбөрцөг сегментийн эзэлхүүнийг олох
99. Огторгуйн шулууны тэгшитгэл бичих
100. Огторгуйн хавтгайн тэгшитгэлийг бичих

Advertisements

9-р ангийн төгсөлтийн шалгалтын асуултууд

1. Натурал тоо ба аравтын бутархайн нэмэх, хасах, үржүүлэх, хуваах
2. Үйлдлүүдээр бодлого бодох.
3. Тооны хуваагдах шинж ашиглах
4. Тоог анхны тооны үржигдэхүүнд задлах
5. Хоёр тооны ХИЕХ-ийг олох
6. Хоёр тооны ХБЕХ-ийг олох
7. Энгийн бутархайн бүх үйлдлээр бодлого бодох
8. Аравтын ба энгийн бутархайг жиших.
9. Энгийн бутархайг аравтын бутархайд шилжүүлэх
10. Аравтын бутархайг энгийн бутархайд шилжүүлэх
11. Рациональ тоон дээр үйлдлийг гүйцэтгэх
12. Пропорц бодох
13. Пропорц зохиож бодлого бодох
14. Тэгш өнцөгт координатын систем дээр цэг тэмдэглэх
15. Натурал илтгэгчтэй зэргийн чанарыг хэрэглэх
16. Натурал илтгэгчтэй зэргийн чанарыг ашиглан илэрхийлэл хялбарчлах
17. Хураангуй үржүүлэхийн томьёог хэрэглэх
18. Хураангуй үржүүлэхийн томьёог ашиглан илэрхийллийг хялбарчлах
19. Ерөнхий үржигдэхүүн ашиглан илэрхийллийг үржигдэхүүн болгон задлах
20. Бүлэглэх аргаар үржигдэхүүн болгон задлах
21. Хураангуй үржүүлэхийн томьёо ашиглан үржигдэхүүн болгон задлах
22. Алгебрийн бутархайг хураах
23. Алгебрийн бутархайг үржих, хуваах
24. Ижил биш хуваарьтай бутархайг нэмэх, хасах.
25. у=ах+в функцийн график байгуулах
26. у= функцийн график
27. Шугаман тэгшитгэлийг бодох
28. Шугаман тэнцэтгэл бишийг бодож, шийдийг дүрслэх
29. Шугаман тэнцэтгэл бишийн системийг бодох
30. Хоёр үл мэдэгчтэй шугаман тэгшитгэлийн систем бодох
31. Хоёр хувьсагчтай тэнцэтгэл бишийн шийдийг координатын хавтгайд дүрслэх
32. Хоёр хувьсагчтай тэнцэтгэл бишийн системийн шийдийг координатын хавтгайд дүрслэх
33. Арифметик квадрат язгуур гаргах
34. Язгуураас үржигдэхүүн гаргах
35. Язгуурын тэмдэг дор үржигдэхүүн оруулах
36. Бутархайн хуваарийг язгуураас чөлөөлөх
37. Язгууртай тоог жиших.
38. Язгуур агуулсан хялбар илэрхийллийг бодох
39. у= ах2+вх+с функцийн график
40. Гүйцэд биш квадрат тэгшитгэл бодох
41. Гүйцэд квадрат тэгшитгэл бодох
42. Биквадрат тэгшитгэл бодох
43. Өгөгдсөн шийдээр квадрат тэгшитгэл зохиох
44. Квадрат гурван гишүүнтийг үржигдэхүүн болгон задлах
45. Виетийн теорем ашиглан бодлого бодох.
46. Квадрат тэнцэтгэл бишийг бодох
47. Тэгшитгэл зохиож бодох бодлогууд /хөдөлгөөний, ажлын, процентийн/
48. Арифметик, геометр прогрессийг ялгаж таних
49. Арифметик прогрессийн ерөнхий гишүүний томьёо ашиглан ялгавар, эхний ба дурын гишүүнийг олох
50. Арифметик прогрессийн эхний n гишүүний нийлбэрийг олох.
51. Геометр прогрессийн ерөнхий гишүүний томьёо ашиглан хуваарь, эхний болон дурын гишүүнийг олох
52. Геометр прогрессийн эхний n гишүүний нийлбэрийг олох
53. Бүхэл илтгэгчтэй зэргийн чанарыг хэрэглэх
54. Рациональ илтгэгчтэй зэргийн чанарыг хэрэглэх
55. Рациональ илтгэгчтэй зэрэг агуулсан хялбар илэрхийллийг хялбарчлах.
56. Илтгэгч функц, түүний чанар
57. Хялбар илтгэгч тэгшитгэл бодох
58. Хялбар илтгэгч тэнцэтгэл бишийг бодох
59. Логарифм функцийн график байгуулах.
60. Логарифм агуулсан илэрхийллийг бодох
61. Илэрхийллийг логарифмаас чөлөөлөх
62. Хялбар логарифм тэгшитгэл бодох
63. Хялбар логарифм тэнцэтгэл биш бодох
64. Тоог стандарт дүрсээр бичих
65. Янз бүрийн боломжийг тооцох
66. Тооны хуваагчийн тоог олох
67. Статистик мэдээг графикаар дүрслэх
68. Мод байгуулах аргаар боломж тооцох
69. Зүй тогтлыг олох
70. Тэгш өнцөгтийн талбайг олох
71. Тэгш өнцөгтийн периметрийг олох
72. Тэгш өнцөгт параллелопипедийн эзлэхүүнийг олох
73. Өнцгийг ангилах
74. Гурвалжны дотоод өнцгүүдийн нийлбэрийг бодлого бодоход ашиглах
75. Хамар ба босоо өнцгийн чанарыг ашиглах
76. Гурвалжныг талаар нь ангилах
77. Гурвалжныг өнцгөөр нь ангилах
78. Тэгш өнцөгт гурвалжны тал ба өнцгийн шүтэлцээг ашиглан нэг өнцөг ба талын тусламжтайгаар бусад өнцөг, талыг олох
79. Пифагорын теоремыг хэрэглэх
80. Гурвалжны талбайг өндөр, сууриар олох
81. Гурвалжны талбайг хоёр тал ба хоорондох өнцгөөр олох
82. Гурвалжны талбайг гурван талаар нь олох
83. Гурвалжинд багтсан тойргийн радиусыг олох
84. Гурвалжныг багтаасан тойргийн радиусыг олох
85. Косинусын теоремыг ашиглах
86. Синусын теорем, түүнийг хэрэглэх
87. Параллелограммын өгөгдсөн нөхцөлөөр бусад элементүүдийг олох
88. Параллелограммын талбайг олох.
89. Трапецийн дундаж шугамыг олох
90. Трапецийн талбайг олох.
91. Төсөөтэй хоёр гурвалжны хувьд харьцаа бичих
92. Тэгш өнцөгт координатын системд 2 цэгийн хоорондох зайг олох
93. Тэгш өнцөгт координатын системд 2 цэгийн дундаж цэгийн координатыг олох
94. Векторыг тоогоор үржүүлэх
95. Векторыг координатаар нь нэмэх
96. Векторыг гурвалжны ба параллелограммын дүрмээр нэмэх
97. Векторын скаляр үржвэр

Blog at WordPress.com.